3.9.2008

Väitös yksityistämisen vaikutuksesta Venäjän yritystoimintaan

DI Juha Väätäsen väitös: Russian Enterprise Restructuring - the Effect of Privatisation and Market Liberalisation on the Performance of Large Enterprises

VÄITÖS: Yksityistämisen ja markkinoiden vapauttamisen vaikutus venäläisten yritysten toiminnan tehostumiseen
Väittelijä: Diplomi-insinööri Juha Väätänen
Väitöstilaisuuden aika ja paikka: Torstai 4.9.2008 klo 12, sali 1381
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, teknistaloudellinen tiedekunta, tuotantotalouden osasto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34


Väitöskirjan aihe: Russian Enterprise Restructuring – the Effect of Privatisation and Market Liberalisation on the Performance of Large Enterprises (Yksityistämisen ja markkinoiden vapauttamisen vaikutus venäläisten yritysten toiminnan tehostumiseen)

Väitöskirjassa tutkitaan, mitä vaikutuksia markkinatalouteen siirtymisellä on ollut venäläisten yritysten toiminnan tehokkuuteen. Vuosina 1992-1994 toteutetun yksityistämisen sekä hintojen ja ulkomaankaupan vapauttamisen odotettiin tehostavan merkittävästi yksityistettyjen yritysten toimintaa. Tutkimuksessa käytetty yritysaineisto kattaa merkittävän osan Venäjän yrityskentästä. Tutkimuksen tulosten mukaan yksityistäminen ei ole tehostanut yritysten toimintaa odotetusti, mutta yksityistämisen jälkeen perustetut uudet kotimaiset ja ulkomaiset yritykset ovat nopeasti kasvavia, ja merkittävästi kannattavampia ja tuottavampia kuin vanhat yksityistetyt tai valtio-omisteiset yritykset. Erityisesti kansainvälisellä kilpailulla ja linkeillä on merkittävä, yritysten toimintaa tehostava vaikutus.

Väitöskirja kuuluu tuotantotalouden, erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan ja teollisen markkinoinnin alaan ja se on tehty teknistaloudellisen tiedekunnan tuotantotalouden osastolle. Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa, numero 315.
Vastaväittäjä: Professori Paul Hare (Heriot-Watt University, Skotlanti)
Väitöstilaisuuden valvoja: Professori Tauno Tiusanen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Väitöskirjan tiivistelmä
  • DI Juha Väätäsen väitöskirjassa tutkitaan, mitä vaikutuksia markkinatalouteen siirtymisellä on ollut venäläisten yritysten toiminnan tehokkuuteen. Venäjällä toteutettiin vuosina 1992-1994 yksi maailman laajimmista yksityistämisohjelmista. Ohjelmassa yksityistettiin yli 14.000 suurta ja keskisuurta yritystä. Yksityistämisen ja samanaikaisesti toteutetun markkinoiden vapauttamisen uskottiin vaikuttavan merkittävästi yritysten toiminnan tehostumiseen. Tutkimuksessa analysoidaan mitä tuloksia todellisuudessa saavutettiin.
  • Itä-Euroopan ja entisen Neuvostoliiton siirtymätalouksissa kommunistisen järjestelmän hajoamisen jälkeen toteutettu yksityistäminen ja markkinoiden vapauttaminen on ollut suuren kansainvälisen tutkimusmielenkiinnon kohteena. Maiden tavoitteena oli siirtyä kommunistisesta valtio-omisteisesta ja hintasäännellystä järjestelmästä vapaaseen, resurssien allokointiin perustuvaan markkinatalouteen. Ns. ”Washingtonin konsensuksen” mukaisesti tämä toteutetaan neljällä perusperiaatteella: markkinoiden vapauttamisella, yksityistämisellä, talouden vakauttamisella ja instituutioiden uudistamisella. Saavutetuissa tuloksissa on suuria eroja etenkin Itä-Euroopan ja entisen Neuvostoliiton maiden välillä.
  • Tämä tutkimus keskittyy yksityistämisen ja markkinoiden vapauttamisen vaikutusten tutkimiseen venäläisessä yritysympäristössä. Merkittävää tutkimuksessa on kattava yritysaineisto, joka kattaa merkittävän osan Venäjän yrityskentästä ja mahdollistaa pitkän ajan vaikutusten tutkimisen. Venäläisille yrityksille hintojen vapauttaminen, yksityistäminen ja ulkomaan kaupan vapautuminen olivat suuri muutos, joka altisti ne merkittäville muutospaineille.
  • Tutkimuksen tulosten mukaan yksityistäminen ei ole tehostanut yksityistettyjen yritysten toimintaa odotetusti. Tulosten mukaan merkittävin vaikutus yritysten toiminnan tehostumiseen on uusilla yrityksillä, kansainvälisillä investoijilla ja kansainvälisellä kilpailupaineella. Etenkin yksityistämisen jälkeen perustetut uudet yritykset, sekä kotimaiset että ulkomaiset, menestyvät paremmin kaikille mittareilla (kasvu, kannattavuus ja tuottavuus). Uuden yritystoiminnan etuja ei olisi kuitenkaan voitu saavuttaa ilman yksityistämistä ja markkinoiden vapauttamista, jotka ovat mahdollistaneet resurssien siirtymisen tuottavimmille yrityssektoreille. Kuitenkin tutkimustulosten mukaan omistukseen liittyvien tekijöiden merkitys on vähenemässä. Samalla kansainvälisten tekijöiden merkitys, etenkin kilpailun ja pääomamarkkinoiden rooli, venäläisten yritysten toiminnan tehostumisessa on selkeässä kasvussa.
  • Työn tulokset tuovat arvokasta uutta tietoa siirtymätalouksien tutkimukseen etenkin yksityistämisohjelmien ja markkinoiden vapauttamisen todellisista vaikutuksista. Tulokset ovat kiinnostavia sekä kansainväliselle tutkimusmaailmalle että käytännön toimijoille siirtymätalousmaissa. Tutkimustulosten mukaan yritystoimintaa tehostetaan parhaiten edistämällä uuden yritystoiminnan mahdollisuuksia ja lisäämällä kansainvälisen kilpailun vaikutuksia.
Lisätietoja: http://www.lut.fi/fi/lut/news/2008/sivut/bulletin_290829.aspx

Ei kommentteja: